KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „NAMIŅŠ” IZGLĪTOJAMO VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ ,Pielikums Nr1 INFEKCIJAS SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA ,Pielikums Nr2

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.

Rēzeknes PII “Namiņš” nolikumsDownload

Iekšējās kārtības noteikumi iekšējās kārtības noteikumi

Rīcības shēma pirmās palīdzības sniegšanai Rīcības shēma pirmās palīdzības sniegšanai

Vadītāja un pedagoga rīcība vardarbības novēršanai iestādē Vadītāja un pedagoga rīcība vardarbības novēršanai iestādē

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”, tās organizētajos pasākumos,

kā arī tās lietojumā nodotajā teritorijā Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) vai citas nepiederošas personas  uzturas Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā  

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) un citas nepiederošas personas uzturas telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā

KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO IERAŠANOS UN NEIERAŠANOS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ NAMIŅŠ”

UN INFORMĒ PAR TO VECĀKUS KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO IERAŠANOS UN NEIERAŠANOS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ NAMIŅŠ”

Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos  Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju

Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Iesniegums bērna uzņemšanai