KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „NAMIŅŠ” IZGLĪTOJAMO VECĀKU, LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ ,Pielikums Nr1 INFEKCIJAS SLIMĪBU IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA ,Pielikums Nr2

 PII Namiņš pašnovērtējuma ziņojums 2020

Rēzeknes PII “Namiņš” nolikumsDownload

iekšējās-kārtības-noteikumi

Ar izglītojamajiem notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība 2020.

 Rīcības shēma pirmās palīdzības sniegšanai

Atbalsta komandas reglaments AK reglaments

 Vadītāja-un-darbinieku-rīcība-vardarbības-novēršanai-iestādē

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) un citas nepiederošas personas uzturas telpās un tās lietojumā nodotajā teritorijā

KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO IERAŠANOS UN NEIERAŠANOS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ NAMIŅŠ”

Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos Darbinieku un izglītojamo likumisko pārstāvju

Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Iesniegums bērna uzņemšanai