Dienas gaita 2021.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” attīstības prioritātes – 2022. māc. g. PII Namiņš attīstības prioritātes

https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas

Pirmsskolas mācību programma https://mape.skola2030.lv/materials/40

Mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai:

Sociālā pilsoniskā mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/139

Dabaszinātņu mācību joma  https://mape.skola2030.lv/materials/40 

Matemātikas mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/22

Tehnoloģiju mācību joma https://mape.skola2030.lv/materials/49

Valodu mācību joma mape.skola2030.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma mape.skola2030.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma mape.skola2030.lv

Mācību satura un pieejas plānošana https://mape.skola2030.lv/materials/149