Iestādē strādā 16 pedagoģiskie darbinieki (iestādes vadītāja, izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas,  sporta skolotāja, mūzikas skolotāja, logopēde)

un 14 tehniskie darbinieki (saimniecības vadītāja, veselības speciāliste, 2 pavāri, virtuves strādniece, 6 skolotāju palīgi, veļas pārzine, tehniskais strādnieks, sētnieks).