Iestādē strādā 16 pedagoģiskie darbinieki (iestādes vadītāja, izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, 2 sporta skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, logopēde)

un 16 tehniskie darbinieki (saimniecības vadītāja, 2 veselības speciālistes, 2 pavāri, virtuves strādniece, 6 skolotāju palīgi, veļas pārzine, apkopēja, tehniskais strādnieks, sētnieks).