Iestādē strādā 16 pedagoģiskie darbinieki (iestādes vadītāja, izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, 2 sporta skolotājas, mūzikas skolotāja, logopēde)

un 16 tehniskie darbinieki (saimniecības vadītāja, 2 veselības speciālistes, 2 pavāri, virtuves strādniece, 6 skolotāju palīgi, veļas pārzine, apkopēja, tehniskais strādnieks, sētnieks).

Mūsu vadītāja Ilga!

Sirsnīgi sirsnīgi un godīgi
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Ļaujiet savai dzīvei būt interesantākai
Kāda viņa bija un ir tagad.
Lai prieks gadu gaitā padziļinās
Un veselība ir stiprāka, bez problēmām.
Var mīlestība dziedināt jūsu dvēseli
Tas ir tas, kas vajadzīgs visiem.
PII “Namiņš” kolektīvs