Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko,  Pirmsskolas veselības speciālistes Laura Prikule un Jeļena Sobakina, saimniecības vadītāja Dana Bernāne.
Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Informācijai:

Nodibināta 1973.gadā 15. februārī.

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas.

Tiek īstenota LR IZM licencēta mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21).

Izglītības iestādes moto:  Dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns radošajā vidē.

Izglītības iestādes misija – inovatīva un radoša vide, kur katrs jūtas droši un piederīgi kopējo
mērķu sasniegšanā.
Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – zinātkārs un radošs bērns, kas dzīvo veselīgi un
aktīvi, spēj regulēt savu labsajūtu, gūst pieredzi savstarpējā mijiedarbībā ar pasauli.
Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – profesionālā kompetence, atbildība, cieņa
un labsajūta kā veselības pamats.

Stratēģiskie mērķi:

  1. Bērniem pieejamas kvalitatīvas izglītības un audzināšanas nodrošināšana pamatizglītības apguvei, kas balstīta uz droša un veselīga dzīves veida īstenošanu.

(Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2030  SM3 – sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību, LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2021.–2027.gadam prioritāti “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”).

  1. Mācību procesa organizēšana, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu pirmsskolā.

(Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2030  SM3 – sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību, LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2021.–2027.gada prioritātes: “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”, “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” (rīcības virziens “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”).

  • Iestādē strādā 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, latviešu valodas, sporta skolotājas, sporta skolotāja peldbaseinā.
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības bērniem  tiek organizētas katru dienu.
  • Iestādē darbojas peldbaseins, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus izglītojamo norūdīšanai un veselības nostiprināšanai. Ar bērniem no 3 gadu vecuma  darbojas sporta skolotāja (peldbaseinā), kuru vadībā tiek apgūta norūdīšanās un peldēšanas prasme.

Tradīcijas un svētki

Valsts, gadskārtu un krievu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, radošo darbu izstādes, ekskursijas.

Interešu izglītība 5-6 gadīgiem bērniem:

“Robotikas” pulciņš

“Iešūpo” latviešu valodu”

3-4 gadīgiem bērniem  – “Deju pulciņš”

Iestāde piedalās Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” mobilitātes aktivitātes ,,Eiropas brīvprātīgais darbs” projektā 31.05.2021. Lēmums NR.2-20/16 par kvalitātes zīmes piešķiršanu.

Iestādei ir mājas lapa www.naminsrezekne.lv.

Ieviesta elektroniskā  skolvadības sistēma E-klase.