• Vadības komanda: vadītāja Ilga Karpova, izglītības metodiķe Vera Jakovenko,  Pirmsskolas veselības speciāliste Jeļena Sobakina, saimniecības vadītāja Dana Bernāne.
  Mērķa grupa – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
 • Informācijai:
 • Nodibināta 1973.gadā 15. februārī.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 grupas.
 • Tiek īstenota LR IZM licencēta pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods  0101 11 11), apmācības latviešu valodā.
 • Izglītības iestādes moto:  Dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns radošajā vidē.
 • Izglītības iestādes misija – inovatīva un radoša vide, kur katrs jūtas droši un piederīgi kopējo
  mērķu sasniegšanā.
 • Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – zinātkārs un radošs bērns, kas dzīvo veselīgi un
  aktīvi, spēj regulēt savu labsajūtu, gūst pieredzi savstarpējā mijiedarbībā ar pasauli.
 • Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – profesionālā kompetence, atbildība, cieņa
  un labsajūta kā veselības pamats.
 • Stratēģiskie mērķi:
 • Bērniem pieejamas kvalitatīvas izglītības un audzināšanas nodrošināšana pamatizglītības apguvei, kas balstīta uz droša un veselīga dzīves veida īstenošanu.
 • (Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2030  SM3 – sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību, LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2021.–2027.gadam prioritāti “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”).
 • Mācību procesa organizēšana, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu pirmsskolā.

(Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2030  SM3 – sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību, LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2021.–2027.gada prioritātes: “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”, “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” (rīcības virziens “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”).

Iestādē strādā 10 pirmsskolas skolotājas, mūzikas, sporta skolotājas.

Iestādē ir peldbaseins, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus izglītojamo norūdīšanai un veselības nostiprināšanai (pašlaik peldbaseins nedarbojas).

Tradīcijas un svētki

Valsts, gadskārtu un latviešu tautas svētku svinēšana, iestādes dzimšanas dienas svinības kopā ar vecākiem, bērnu dzimšanas dienu atzīmēšana, teātra nedēļu rīkošana, sporta dienas, vecvecāku pēcpusdienas, izlaidums, radošo darbu izstādes, ekskursijas.

Interešu izglītība bērniem: “Esi drošs runāt latviski”

Interešu izglītība 6 gadīgiem bērniem: “Es – uzņēmējs

Interešu izglītība bērniem: maksas “Deju pulciņš”, “Angļu valodas pulciņš”

Iestāde piedalās Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” mobilitātes aktivitātes ,,Eiropas brīvprātīgais darbs” projektā 31.05.2021. Lēmums NR.2-20/16 par kvalitātes zīmes piešķiršanu.

Iestādei ir mājas lapa www.naminsrezekne.lv.

Ieviesta elektroniskā  skolvadības sistēma E-klase.