Pilsētas pirmsskolas izglītības programmas skolotājiem un izglītības metodiķiem seminārs. PII “Namiņš” labās prakses piemēri

26. martā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas seminārs, kurā skolotāji tika uzaicināti piedalīties izglītības procesā. Skolotāji novēroja divas rotaļnodarbības: vidējā grupā “Saulīte” un vecākā grupā “Zaķītis”. Semināra centrā bija valodas joma, kas bija paredzēta, lai uzsvērtu komunikatīvo prasmju attīstīšanas nozīmi. 

Vidējā grupā, rotaļnodarbība bija vērsta uz loģiskā domāšanas un komunikācijas pamatu veidošanu, izmantojot neformālās interaktīvas spēles. Bērni ar prieku mijiedarbojās un pauda savas domas valsts valodā, kas norādīja uz izmantoto metodiku efektivitāti.

Vecākajā grupā skolotāji apmeklēja rotaļnodarbību, kur uzsvars tika likts uz aktīvu valsts valodas izmantošanu uzdevumu risināšanai un savu domu izteikšanai. Bērni ar interesi piedalījās diskusijās un risināja piedāvātos uzdevumus, demonstrējot savas latviešu valodas prasmes un spēju strādāt komandā.

Pēc rotaļnodarbību beigām mūsu iestādes skolotāji: Natālija Eglīte un Kristīne Tukiša saņēma vērtīgu atgriezenisko saiti, kas palīdzēs uzlabot viņu darbu un attīstīt jaunus pieejas mācību procesā. Pieredzes un ideju apmaiņa, kas notika semināra laikā, bija svarīgs solis mūsu iestādes attīstībā un skolotāju profesionālā līmeņa paaugstināšanā.

Mēs lepojamies, ka mūsu skolotāji aktīvi ievieš jaunas darba metodes, kas vērstas uz katras bērna vispusīgu attīstību.